Po-Pá od 9 do 15

Bližší informace ke smlouvě o poskytnutí elektronických materiálů

Proč smlouvu a na jak dlouho?

Z důvodu zajištění autorských práv na námi poskytované elektronické materiály. Smlouva je platná po dobu Vaší spolupráce s Pelio s.r.o.,Olomouc.

Jaká data dostanu?

Po registraci a souhlasu se smlouvou obdržíte přístup ke stažení dat (fotografie produktů, logo, atd…) v kvalitě dostatečné pro e-shop/web. Pokud si chcete připravit své reklamní či informační materiály (vizitky, plakáty, letáky..), vyberte si fotografie v rámci našeho e-shopu a rádi vám je pošleme v tiskové kvalitě.

Co mám tedy udělat?

Zaškrtnutím políčka souhlasím v registračním formuláři, souhlasíte s obsahem smlouvy.

Jak mohu s daty nakládat?       

Dodržujte prosím pokyny uvedené ve smlouvě!

 

V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte.
S pozdravem 

Bc. Jiří Režňák
SEGALI
info@segali.cz

 

Smlouva o poskytnutí materiálů v elektronické podobě

I. Předmět smlouvy

Poskytovatel předá nabyvateli materiály k produktům značky SEGALI, které zastupuje poskytovatel, a to v elektronické podobě, logo značky, produktové fotografie, apod.

Nabyvatel tyto materiály použije pouze pro účel uvedení na e-shopu nebo internetových stránkách nebo pro reklamní materiály související se s jeho prodejem.

Nabyvatel tyto materiály může používat v rámci své podnikatelské činnosti, v rámci svých platných živnostenských oprávnění.

 
II. Práva a povinnosti smluvních stran

a)     Poskytovatel je výlučným a jediným držitelem práv značek uvedených v bodu I.

b)     Poskytovatel materiály poskytuje zdarma.

c)     Nabyvatel nesmí materiály předávat třetím osobám. Za třetí osobu se nepovažuje tvůrce webových stránek nebo grafické studio; v tomto případě, ale nabyvatel za způsob nakládání s materiály touto osobou zodpovídá.

d)     Poskytovatel má výhradní právo vyžádat úpravu či změnu uveřejněných materiálů dle bodu I. v případě nesouhlasu se způsobem jejich prezentace. Nabyvatel je povinen materiály prezentovat vhodným způsobem, který nebude poškozovat obchodní činnost poskytovatele.

e)     V případě, že nabyvatel přestane pracovat s produkty značky, ke které se poskytnuté fotografie vztahují, nebo ukončí provoz, nebude již nabyvatel tyto fotografie používat!

f)      Pokud v případě nedodržení podmínek této smlouvy nabyvatelem vznikne poskytovateli škoda, zavazuje se nabyvatel tuto škodu uhradit.

 

III. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti i účinnosti dnem odsouhlasení s jejím obsahem. Smlouvu je možno ukončit dohodou smluvních stran.

V Olomouci dne 16.10. 2018